Benoplast
0
EN
İş Etiği Kurallarımız

İş Etiği Kurallarımız

Scroll

BENOPLAST olarak; müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer iş ortaklarımız için sadece kaliteli ürün sunmak değil dürüst, adil ve sosyal sorumluluklarımızın farkında olarak ilişkilerimizi yürütmekteyiz.  Bu sebeple onlarla yapacağımız sözleşmelerde ve iletişimlerde her zaman güvenilir, yenilikçi ve şeffaflık ilkesine dayalı davranmaktayız. 

Sorumluluk

Benoplast yerel kanunlara ve düzenlemelere tamamen uyumakla yükümlüdür. Aşağıdaki ilkeler doğrultusunda müşterilerimize hizmet etmekteyiz. BENOPLAST olarak; çatısı altında çalışan her bireyin haklarını savunuyor, sosyal eşitliğin sağlanması ve çevrenin korunup yaşatılması ilkesini benimsiyoruz.

Liderlik ve Güven Ortamı

Çalışanlarımızdan her biri Etik kurallara uymakla yükümlüdür. Firma bünyemizdeki çalışanlarımız; herhangi bir bireye rüşvet, ödeme veya değeri olan herhangi bir şeyi vermemesi ve teklif etmemesi gerektiğinin bilincindedir. Ayrıca personellerimizin, herhangi bir kuruluş ya da bireylerden bu tür rüşvet ve yolsuzluğa sebebiyet verecek hiçbir davranışta bulunmaması gerektiğinin de bilincindedir. Yönetici personelimiz diğer çalışanlarımıza bu konuda örnek olmalıdır. Yöneticilerimiz, kendi bölümlerinde etik kuralların ihlal edilmemesinden sorumludur. Yöneticilerin personeli sürekli denetlemesi ile bu ihlal engellenir.

Ayrımcılık Yapmama ve Fırsat Eşitliği 

Benoplast, insanların temel haklarına saygı duyar.  Farklı milliyete, kültüre ve anlayışa sahip iş ortakları ve personel ile birlikte çalışır. Herhangi bir kişi yasalara uygun olarak ayrımcılığa, tacize veya aşağılamalara maruz bırakılmaz. Çalışanlar arasında hiç kimseye, istihdam edildiği süre boyunca, işe alınma, ücret ve diğer haklar, terfi, disiplin, işten çıkarılma veya emeklilik konuları dahil olmak üzere dil, din, ırk, mezhep, uyruk, yaş, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, sosyal sınıf, fiziksel engel, cinsel tercih vb. nedenlerle taciz ve ayrımcılığa müsamaha gösterilmez.

Firmamız, çalışanlarının bireysel gelişimi için gerekli çabayı göstermekte ve onların başarıları için katkıda bulunmaktadır. 

Adil Çalışma Koşulları

Çalışanlarımızın bilgi, deneyim ve becerilerine göre ücret politikamız belirlenmekte olup; 4857 sayılı İş Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ilkeleri benimsenerek ödemeler ve sosyal haklar yapılmaktadır, fazla çalışma ücretleri kanuna uygun ödenmektedir ve asgari yaşam standartları karşılamaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen çalışma saatlerine uyulmaktadır ve fazla mesailerin gönüllülük esasına dayandırılarak çalıştırılmaktadır. Çalışma koşulları, çalışılan saatler ve ücretler; İş Kanunu ve Yönetmeliklerine bağlı, ulusal hükümler ve anlaşmalar ile uyumlu ve adildir. Belirli veya belirsiz iş sözleşmeleriyle anlaşarak çalıştırmakta ve zorla, borca karşılık vb. gibi irade dışı çalıştırmamaktadır.

Menfaat Çatışmalarının Önlenmesi

Çalışanlarımızın görevlerini yerine getirirken menfaat veya sadakat çatışması yaşamaması önemlidir. Ticari işlem ve sözleşmelere girişmeden önce bu tür bir çatışma olursa, durumun amire açıklanması gerekmektedir. 

Şirket İçi Bilgilerin Kullanımı

Şirket içi bilgilerin kullanımında daima gereken özenin gösterilmesini beklemekteyiz.  Bunun için gerekli önlemler alınmıştır. Ürünlerimizin pazardaki başarısı onların kalitesine bağlıdır. Çalışanlarımızdan yaratıcılık, yetenek ve özen bakımından son derece yüksek beklentilerimiz bulunmaktadır. Kalite düşüşüne sebebiyet veren kasti davranış ve ihmallere kesinlikle göz yumulmamaktadır.

Ortam ve Çevre Bilinci

Üretimlerini; çevreye olan etkilerini ve kullanılan malzemelerin geri dönüşümünü hesaba katarak çevre dostu bir tutumla gerçekleştirmektedir. Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri en aza indirerek, çevre bilincinin oluşturulması için personelimize eğitimler verilir. 

Tüm uygulamalar yürürlükteki çevre mevzuatına, müşteri standartlarına ve düzenlemelere uygundur. Tam bir çevresel taahhüt için ISO 14001 Çevre Yönetimi uygulanmaktadır. Çevre etkilerini kontrol altına alıp bu etkileri azaltarak çevresel performansını sürekli iyileştirmektedir.

Sağlık ve Güvenlik

Tüm çalışanlar için sıhhi tedbirler, yangın güvenliği, riskten koruma ve elektriksel, mekanik, psikolojik ve de yapısal güvenliği de içeren çalışma koşullarına yönelik ilgili tüm kanunlara uymakta ve güvenli ve sağlıklı iş ortamı sağlanmakta ve sürdürülmektedir. ISO 45001, İSG Uzmanı ve İş Yeri Hekimi çalışmaları ile desteklenmiş güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. Sağlık ve güvenlik risklerini önlemek için gerekli tedbirler alınarak her yeni istihdam için eğitim olanağı sağlanmaktadır. Önce Güvenlik ilkesini benimseyerek çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak hakkındaki duyarlılığımız, firmamızda kültür haline getirilmektedir.

Çocuk İşçiliği ve Angarya

Personeline adil çalışma koşulları sağlar ve angarya, çocuk işçiliği uygulamalarını kesinlikle reddeder.  Çalışma yaşı Çocuk ve Genç İşçi Çalıştırılma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nde “Çocuk”  “Genç İşçi” olarak tanımlanan bireyler kanunların belirlediği gibi olup, çocuk işçi çalıştırılmamaktadır. 18 yaşın altındaki çocuklar ve gençler gece uygulanan işlerde ve tehlikeli şartlar altında çalıştırılmamaktadır. Bu konudaki Çalışmalar Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) çalışma şart ve kurallarına uygundur.

Rüşvet, Yolsuzluk, Etik Olmayan Konular

İş Etiğine uygun olarak davranılmakta; rüşvet, yolsuzluk gibi etik olmayan davranışlara kesinlikle müsaade edilmemektedir.

Taciz ve Kötü Muamele

İş Kanunu baz alınarak fabrika bünyesinde şahsa kötü muamele, sözlü veya fiziksel tacize maruz bırakan birey çalıştırılmamaktadır.

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakları

Firma bünyesinde herhangi bir sendikaya üye olma veya bir birlik oluşturma haklarının olmasına saygı gösterilmektedir.